Traditional

玉樓春

風遲日媚煙光好。
綠樹依依芳意早。
年華容易即雕零,春色隻宜長恨少。
池塘隱隱驚雷曉。
柳眼未開梅萼小。
尊前貪愛物華新,不道物新人漸老。

Simplified

玉楼春

风迟日媚烟光好。
绿树依依芳意早。
年华容易即凋零,春色只宜长恨少。
池塘隐隐惊雷晓。
柳眼未开梅萼小。
尊前贪爱物华新,不道物新人渐老。

Pronunciation

yù lóu chūn

fēng chí rì mèi yān guāng hǎo 。
lǜ shù yī yī fāng yì zǎo 。
nián huá róng yì jí diāo líng , chūn sè zhī yí cháng hèn shǎo 。
chí táng yǐn yǐn jīng léi xiǎo 。
liǔ yǎn wèi kāi méi è xiǎo 。
zūn qián tān ài wù huá xīn , bù dào wù xīn rén jiàn lǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.