Traditional

玉樓春

西亭飲散清歌闋。
花外遲遲宮漏發。
塗金燭引紫騮嘶,柳曲西頭歸路別。
佳辰隻恐幽期闊。
密贈殷勤衣上結。
翠屏魂夢莫相尋,禁斷六街清夜月。

Simplified

玉楼春

西亭饮散清歌阕。
花外迟迟宫漏发。
涂金烛引紫骝嘶,柳曲西头归路别。
佳辰只恐幽期阔。
密赠殷勤衣上结。
翠屏魂梦莫相寻,禁断六街清夜月。

Pronunciation

yù lóu chūn

xī tíng yǐn sàn qīng gē què 。
huā wài chí chí gōng lòu fā 。
tú jīn zhú yǐn zǐ liú sī , liǔ qū xī tóu guī lù bié 。
jiā chén zhī kǒng yōu qī kuò 。
mì zèng yīn qín yī shàng jié 。
cuì píng hún mèng mò xiāng xún , jīn duàn liù jiē qīng yè yuè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.