Traditional

玉樓春

春山斂黛低歌扇。
暫解吳鉤登祖宴。
畫樓鐘動已魂銷,何況馬嘶芳草岸。
青門柳色隨人遠。
望欲斷時腸已斷。
洛城春色待君來,莫到落花飛似霰。

Simplified

玉楼春

春山敛黛低歌扇。
暂解吴钩登祖宴。
画楼钟动已魂销,何况马嘶芳草岸。
青门柳色随人远。
望欲断时肠已断。
洛城春色待君来,莫到落花飞似霰。

Pronunciation

yù lóu chūn

chūn shān liǎn dài dī gē shàn 。
zàn jiě wú gōu dēng zǔ yàn 。
huà lóu zhōng dòng yǐ hún xiāo , hé kuàng mǎ sī fāng cǎo àn 。
qīng mén liǔ sè suí rén yuǎn 。
wàng yù duàn shí cháng yǐ duàn 。
luò chéng chūn sè dài jūn lái , mò dào luò huā fēi sì xiàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.