Traditional

玉樓春

尊前擬把歸期說。
未語春容先慘咽。
人生自是有情癡,此恨不關風與月。
離歌且莫翻新闋。
一曲能教腸寸結。
直須看盡洛城花,始共春風容易別。

Simplified

玉楼春

尊前拟把归期说。
未语春容先惨咽。
人生自是有情痴,此恨不关风与月。
离歌且莫翻新阕。
一曲能教肠寸结。
直须看尽洛城花,始共春风容易别。

Pronunciation

yù lóu chūn

zūn qián nǐ bǎ guī qī shuō 。
wèi yǔ chūn róng xiān cǎn yān 。
rén shēng zì shì yǒu qíng chī , cǐ hèn bù guān fēng yǔ yuè 。
lí gē qiě mò fān xīn què 。
yī qū néng jiào cháng cùn jié 。
zhí xū kàn jìn luò chéng huā , shǐ gòng chūn fēng róng yì bié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.