Traditional

玉樓春

洛陽正值芳菲節。
秾艷清香相間發。
遊絲有意苦相縈,垂柳無端爭贈別。
杏花紅處青山缺。
山畔行人山下歇。
今宵誰肯遠相隨,惟有寂寥孤館月。

Simplified

玉楼春

洛阳正值芳菲节。
秾艳清香相间发。
游丝有意苦相萦,垂柳无端争赠别。
杏花红处青山缺。
山畔行人山下歇。
今宵谁肯远相随,惟有寂寥孤馆月。

Pronunciation

yù lóu chūn

luò yáng zhèng zhí fāng fēi jié 。
nóng yàn qīng xiāng xiāng jiān fā 。
yóu sī yǒu yì kǔ xiāng yíng , chuí liǔ wú duān zhēng zèng bié 。
xìng huā hóng chǔ qīng shān quē 。
shān pàn xíng rén shān xià xiē 。
jīn xiāo shuí kěn yuǎn xiāng suí , wéi yǒu jì liáo gū guǎn yuè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.