Traditional

玉樓春

常憶洛陽風景媚。
煙暖風和添酒味。
鶯啼宴席似留人,花出墻頭如有意。
別來已隔千山翠。
望斷危樓斜日墜。
關心隻為牡丹紅,一片春愁來夢裏。

Simplified

玉楼春

常忆洛阳风景媚。
烟暖风和添酒味。
莺啼宴席似留人,花出墙头如有意。
别来已隔千山翠。
望断危楼斜日坠。
关心只为牡丹红,一片春愁来梦里。

Pronunciation

yù lóu chūn

cháng yì luò yáng fēng jǐng mèi 。
yān nuǎn fēng hé tiān jiǔ wèi 。
yīng tí yàn xí sì liú rén , huā chū qiáng tóu rú yǒu yì 。
bié lái yǐ gé qiān shān cuì 。
wàng duàn wēi lóu xié rì zhuì 。
guān xīn zhī wéi mǔ dān hóng , yī piàn chūn chóu lái mèng lǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.