Traditional

玉樓春

西湖南北煙波闊。
風裏絲簧聲韻咽。
舞餘裙帶綠雙垂,酒入香腮紅一抹。
杯深不覺琉璃滑。
貪看六麽花十八。
明朝車馬各西東,惆悵畫橋風與月。

Simplified

玉楼春

西湖南北烟波阔。
风里丝簧声韵咽。
舞馀裙带绿双垂,酒入香腮红一抹。
杯深不觉琉璃滑。
贪看六么花十八。
明朝车马各西东,惆怅画桥风与月。

Pronunciation

yù lóu chūn

xī hú nán běi yān bō kuò 。
fēng lǐ sī huáng shēng yùn yān 。
wǔ yú qún dài lǜ shuāng chuí , jiǔ rù xiāng sāi hóng yī mǒ 。
bēi shēn bù jué liú lí huá 。
tān kàn liù me huā shí bā 。
míng zhāo chē mǎ gè xī dōng , chóu chàng huà qiáo fēng yǔ yuè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.