Traditional

玉樓春

燕鴻過後春歸去。
細算浮生千萬緒。
來如春夢幾多時,去似朝雲無覓處。
聞琴解珮神仙侶。
挽斷羅衣留不住。
勸君莫作獨醒人,爛醉花間應有數。

Simplified

玉楼春

燕鸿过後春归去。
细算浮生千万绪。
来如春梦几多时,去似朝云无觅处。
闻琴解珮神仙侣。
挽断罗衣留不住。
劝君莫作独醒人,烂醉花间应有数。

Pronunciation

yù lóu chūn

yàn hóng guò hòu chūn guī qù 。
xì suàn fú shēng qiān wàn xù 。
lái rú chūn mèng jī duō shí , qù sì zhāo yún wú mì chǔ 。
wén qín jiě pèi shén xiān lǚ 。
wǎn duàn luó yī liú bù zhù 。
quàn jūn mò zuò dú xǐng rén , làn zuì huā jiān yīng yǒu shù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.