Traditional

玉樓春

蝶飛芳草花飛路。
把酒已嗟春色暮。
當時枝上落殘花,今日水流何處去。
樓前獨繞鳴蟬樹。
憶把芳條吹暖絮。
紅蓮綠芰亦芳菲,不奈金風兼玉露。

Simplified

玉楼春

蝶飞芳草花飞路。
把酒已嗟春色暮。
当时枝上落残花,今日水流何处去。
楼前独绕鸣蝉树。
忆把芳条吹暖絮。
红莲绿芰亦芳菲,不奈金风兼玉露。

Pronunciation

yù lóu chūn

dié fēi fāng cǎo huā fēi lù 。
bǎ jiǔ yǐ jiē chūn sè mù 。
dāng shí zhī shàng luò cán huā , jīn rì shuǐ liú hé chǔ qù 。
lóu qián dú rào míng chán shù 。
yì bǎ fāng tiáo chuī nuǎn xù 。
hóng lián lǜ jì yì fāng fēi , bù nài jīn fēng jiān yù lù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.