Traditional

玉樓春

春蔥指甲輕攏拈。
五彩垂條雙袖卷。
雪香濃透紫檀槽,胡語急隨紅玉腕。
當頭一曲情何限。
入破錚鏦金鳳戰。
百分芳酒祝長春,再拜斂容擡粉面。

Simplified

玉楼春

春葱指甲轻拢拈。
五彩垂条双袖卷。
雪香浓透紫檀槽,胡语急随红玉腕。
当头一曲情何限。
入破铮鏦金凤战。
百分芳酒祝长春,再拜敛容抬粉面。

Pronunciation

yù lóu chūn

chūn cōng zhǐ jiǎ qīng lǒng niān 。
wǔ cǎi chuí tiáo shuāng xiù juàn 。
xuě xiāng nóng tòu zǐ tán cáo , hú yǔ jí suí hóng yù wàn 。
dāng tóu yī qū qíng hé xiàn 。
rù pò zhēng cōng jīn fèng zhàn 。
bǎi fēn fāng jiǔ zhù cháng chūn , zài bài liǎn róng tái fěn miàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.