Traditional

玉樓春

金花盞面紅煙透。
舞急香茵隨步皺。
青春才子有新詞,紅粉佳人重勸酒。
也知自為傷春瘦。
歸騎休交銀燭候。
擬將沈醉為清歡,無奈醒來還感舊。

Simplified

玉楼春

金花盏面红烟透。
舞急香茵随步皱。
青春才子有新词,红粉佳人重劝酒。
也知自为伤春瘦。
归骑休交银烛候。
拟将沈醉为清欢,无奈醒来还感旧。

Pronunciation

yù lóu chūn

jīn huā zhǎn miàn hóng yān tòu 。
wǔ jí xiāng yīn suí bù zhòu 。
qīng chūn cái zǐ yǒu xīn cí , hóng fěn jiā rén zhòng quàn jiǔ 。
yě zhī zì wéi shāng chūn shòu 。
guī qí xiū jiāo yín zhú hòu 。
nǐ jiāng shěn zuì wéi qīng huān , wú nài xǐng lái huán gǎn jiù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.