Traditional

玉樓春

黃金弄色輕於粉。
濯濯春條如水嫩。
為緣力薄未禁風,不奈多嬌長似困。
腰柔乍怯人相近。
眉小未知春有恨。
勸君著意惜芳菲,莫待行人攀折盡。

Simplified

玉楼春

黄金弄色轻於粉。
濯濯春条如水嫩。
为缘力薄未禁风,不奈多娇长似困。
腰柔乍怯人相近。
眉小未知春有恨。
劝君著意惜芳菲,莫待行人攀折尽。

Pronunciation

yù lóu chūn

huáng jīn nòng sè qīng yū fěn 。
zhuó zhuó chūn tiáo rú shuǐ nèn 。
wéi yuán lì báo wèi jīn fēng , bù nài duō jiāo cháng sì kùn 。
yāo róu zhà qiè rén xiāng jìn 。
méi xiǎo wèi zhī chūn yǒu hèn 。
quàn jūn zhù yì xī fāng fēi , mò dài xíng rén pān zhē jìn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.