Traditional

玉樓春

珠簾半下香銷印。
二月東風催柳信。
琵琶傍畔且尋思,鸚鵡前頭休借問。
驚鴻過後生離恨。
紅日長時添酒困。
未知心在阿誰邊,滿眼淚珠言不盡。

Simplified

玉楼春

珠帘半下香销印。
二月东风催柳信。
琵琶傍畔且寻思,鹦鹉前头休借问。
惊鸿过後生离恨。
红日长时添酒困。
未知心在阿谁边,满眼泪珠言不尽。

Pronunciation

yù lóu chūn

zhū lián bàn xià xiāng xiāo yìn 。
èr yuè dōng fēng cuī liǔ xìn 。
pí pá bàng pàn qiě xún sī , yīng wǔ qián tóu xiū jiè wèn 。
jīng hóng guò hòu shēng lí hèn 。
hóng rì cháng shí tiān jiǔ kùn 。
wèi zhī xīn zài ā shuí biān , mǎn yǎn lèi zhū yán bù jìn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.