Traditional

玉樓春

沈沈庭院鶯吟弄。
日暖煙和春氣重。
綠楊嬌眼為誰回,芳草深心空自動。
倚闌無語傷離鳳。
一片風情無處用。
尋思還有舊家心,蝴蝶時時來役夢。

Simplified

玉楼春

沈沈庭院莺吟弄。
日暖烟和春气重。
绿杨娇眼为谁回,芳草深心空自动。
倚阑无语伤离凤。
一片风情无处用。
寻思还有旧家心,蝴蝶时时来役梦。

Pronunciation

yù lóu chūn

shěn shěn tíng yuàn yīng yín nòng 。
rì nuǎn yān hé chūn qì zhòng 。
lǜ yáng jiāo yǎn wéi shuí huí , fāng cǎo shēn xīn kōng zì dòng 。
yǐ lán wú yǔ shāng lí fèng 。
yī piàn fēng qíng wú chǔ yòng 。
xún sī huán yǒu jiù jiā xīn , hú dié shí shí lái yì mèng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.