Traditional

玉樓春

去時梅萼初凝粉。
不覺小桃風力損。
梨花最晚又雕零,何事歸期無定準。
闌幹倚遍重來憑。
淚粉偷將紅袖印。
蜘蛛喜鵲誤人多,似此無憑安足信。

Simplified

玉楼春

去时梅萼初凝粉。
不觉小桃风力损。
梨花最晚又凋零,何事归期无定准。
阑干倚遍重来凭。
泪粉偷将红袖印。
蜘蛛喜鹊误人多,似此无凭安足信。

Pronunciation

yù lóu chūn

qù shí méi è chū níng fěn 。
bù jué xiǎo táo fēng lì sǔn 。
lí huā zuì wǎn yòu diāo líng , hé shì guī qī wú dìng zhǔn 。
lán gān yǐ biàn zhòng lái píng 。
lèi fěn tōu jiāng hóng xiù yìn 。
zhī zhū xǐ què wù rén duō , sì cǐ wú píng ān zú xìn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.