Traditional

玉樓春

酒美春濃花世界。
得意人人千萬態。
莫教辜負艷陽天,過了堆金何處買。
已去少年無計奈。
且願芳心長恁在。
閑愁一點上心來,算得東風吹不解。

Simplified

玉楼春

酒美春浓花世界。
得意人人千万态。
莫教辜负艳阳天,过了堆金何处买。
已去少年无计奈。
且愿芳心长恁在。
闲愁一点上心来,算得东风吹不解。

Pronunciation

yù lóu chūn

jiǔ měi chūn nóng huā shì jiè 。
dé yì rén rén qiān wàn tài 。
mò jiào gū fù yàn yáng tiān , guò liǎo duī jīn hé chǔ mǎi 。
yǐ qù shǎo nián wú jì nài 。
qiě yuàn fāng xīn cháng nèn zài 。
xián chóu yī diǎn shàng xīn lái , suàn dé dōng fēng chuī bù jiě 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.