Traditional

玉樓春

湖邊柳外樓高處。
望斷雲山多少路。
闌幹倚遍使人愁,又是天涯初日暮。
輕無管系狂無數。
水畔花飛風裏絮。
算伊渾似薄情郎,去便不來來便去。

Simplified

玉楼春

湖边柳外楼高处。
望断云山多少路。
阑干倚遍使人愁,又是天涯初日暮。
轻无管系狂无数。
水畔花飞风里絮。
算伊浑似薄情郎,去便不来来便去。

Pronunciation

yù lóu chūn

hú biān liǔ wài lóu gāo chǔ 。
wàng duàn yún shān duō shǎo lù 。
lán gān yǐ biàn shǐ rén chóu , yòu shì tiān yá chū rì mù 。
qīng wú guǎn xì kuáng wú shù 。
shuǐ pàn huā fēi fēng lǐ xù 。
suàn yī hún sì báo qíng láng , qù biàn bù lái lái biàn qù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.