Traditional

玉樓春

南園粉蝶能無數。
度翠穿紅來復去。
倡條冶葉恣留連,飄蕩輕於花上絮。
朱闌夜夜風兼露。
宿粉棲香無定所。
多情翻卻似無情,贏得百花無限妒。

Simplified

玉楼春

南园粉蝶能无数。
度翠穿红来复去。
倡条冶叶恣留连,飘荡轻於花上絮。
朱阑夜夜风兼露。
宿粉栖香无定所。
多情翻却似无情,赢得百花无限妒。

Pronunciation

yù lóu chūn

nán yuán fěn dié néng wú shù 。
dù cuì chuān hóng lái fù qù 。
chàng tiáo yě yè zī liú lián , piāo dàng qīng yū huā shàng xù 。
zhū lán yè yè fēng jiān lù 。
sù fěn qī xiāng wú dìng suǒ 。
duō qíng fān què sì wú qíng , yíng dé bǎi huā wú xiàn dù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.