Traditional

玉樓春

陰陰樹色籠晴晝。
清淡園林春過後。
杏腮輕粉日催紅,池面綠羅風卷皺。
佳人向晚新妝就。
圓膩歌喉珠欲溜。
當筵莫放酒杯遲,樂事良辰難入手。

Simplified

玉楼春

阴阴树色笼晴昼。
清淡园林春过後。
杏腮轻粉日催红,池面绿罗风卷皱。
佳人向晚新妆就。
圆腻歌喉珠欲溜。
当筵莫放酒杯迟,乐事良辰难入手。

Pronunciation

yù lóu chūn

yīn yīn shù sè lóng qíng zhòu 。
qīng dàn yuán lín chūn guò hòu 。
xìng sāi qīng fěn rì cuī hóng , chí miàn lǜ luó fēng juàn zhòu 。
jiā rén xiàng wǎn xīn zhuāng jiù 。
yuán nì gē hóu zhū yù liū 。
dāng yán mò fàng jiǔ bēi chí , lè shì liáng chén nán rù shǒu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.