Traditional

玉樓春

艷冶風情天與措。
清瘦肌膚冰雪妒。
百年心事一宵同,愁聽雞聲窗外度。
信阻青禽雲雨暮。
海月空驚人兩處。
強將離恨倚江樓,江水不能流恨去。

Simplified

玉楼春

艳冶风情天与措。
清瘦肌肤冰雪妒。
百年心事一宵同,愁听鸡声窗外度。
信阻青禽云雨暮。
海月空惊人两处。
强将离恨倚江楼,江水不能流恨去。

Pronunciation

yù lóu chūn

yàn yě fēng qíng tiān yǔ cuò 。
qīng shòu jī fū bīng xuě dù 。
bǎi nián xīn shì yī xiāo tóng , chóu tīng jī shēng chuāng wài dù 。
xìn zǔ qīng qín yún yǔ mù 。
hǎi yuè kōng jīng rén liǎng chǔ 。
qiáng jiāng lí hèn yǐ jiāng lóu , jiāng shuǐ bù néng liú hèn qù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.