Traditional

玉樓春

半輻霜綃親手剪。
香染青蛾和淚卷。
畫時橫接媚霞長,印處雙沾愁黛淺。
當時付我情何限。
欲使妝痕長在眼。
一回憶著一拈看,便似花前重見面。

Simplified

玉楼春

半辐霜绡亲手剪。
香染青蛾和泪卷。
画时横接媚霞长,印处双沾愁黛浅。
当时付我情何限。
欲使妆痕长在眼。
一回忆著一拈看,便似花前重见面。

Pronunciation

yù lóu chūn

bàn fú shuāng xiāo qīn shǒu jiǎn 。
xiāng rǎn qīng é hé lèi juàn 。
huà shí héng jiē mèi xiá cháng , yìn chǔ shuāng zhān chóu dài qiǎn 。
dāng shí fù wǒ qíng hé xiàn 。
yù shǐ zhuāng hén cháng zài yǎn 。
yī huí yì zhù yī niān kàn , biàn sì huā qián zhòng jiàn miàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.