Traditional

玉樓春

紅樓昨夜相將飲。
月近珠簾花近枕。
銀缸照客酒方酣,玉漏催人街已禁。
晚潮去棹浮清浸。
古岸平蕪蕭索甚。
大都薄宦足離愁,不放雙鴛長恁恁。

Simplified

玉楼春

红楼昨夜相将饮。
月近珠帘花近枕。
银缸照客酒方酣,玉漏催人街已禁。
晚潮去棹浮清浸。
古岸平芜萧索甚。
大都薄宦足离愁,不放双鸳长恁恁。

Pronunciation

yù lóu chūn

hóng lóu zuó yè xiāng jiāng yǐn 。
yuè jìn zhū lián huā jìn zhěn 。
yín gāng zhào kè jiǔ fāng hān , yù lòu cuī rén jiē yǐ jīn 。
wǎn cháo qù zhào fú qīng jìn 。
gǔ àn píng wú xiāo suǒ shèn 。
dà dū báo huàn zú lí chóu , bù fàng shuāng yuān cháng nèn nèn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.