Traditional

玉樓春

金雀雙鬟年紀小。
學畫蛾眉紅淡掃。
盡人言語盡人憐,不解此情惟解笑。
穩著舞衣行動俏。
走向綺筵呈曲妙。
劉郎大有惜花心,隻恨尋花來較早。

Simplified

玉楼春

金雀双鬟年纪小。
学画蛾眉红淡扫。
尽人言语尽人怜,不解此情惟解笑。
稳着舞衣行动俏。
走向绮筵呈曲妙。
刘郎大有惜花心,只恨寻花来较早。

Pronunciation

yù lóu chūn

jīn què shuāng huán nián jì xiǎo 。
xué huà é méi hóng dàn sǎo 。
jìn rén yán yǔ jìn rén lián , bù jiě cǐ qíng wéi jiě xiào 。
wěn zhuó wǔ yī xíng dòng qiào 。
zǒu xiàng qǐ yán chéng qū miào 。
liú láng dà yǒu xī huā xīn , zhī hèn xún huā lái jiào zǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.