Traditional

玉樓春

夜來枕上爭閑事。
推倒屏山褰繡被。
盡人求守不應人,走向碧紗窗下睡。
直到起來由自殢。
向道夜來真個醉。
大家惡發大家休,畢竟到頭誰不是。

Simplified

玉楼春

夜来枕上争闲事。
推倒屏山褰绣被。
尽人求守不应人,走向碧纱窗下睡。
直到起来由自殢。
向道夜来真个醉。
大家恶发大家休,毕竟到头谁不是。

Pronunciation

yù lóu chūn

yè lái zhěn shàng zhēng xián shì 。
tuī dǎo píng shān qiān xiù bèi 。
jìn rén qiú shǒu bù yīng rén , zǒu xiàng bì shā chuāng xià shuì 。
zhí dào qǐ lái yóu zì tì 。
xiàng dào yè lái zhēn gè zuì 。
dà jiā è fā dà jiā xiū , bì jìng dào tóu shuí bù shì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.