Traditional

玉水記方流

良璞含章久,寒泉徹底幽。
矩浮光灩灩,方折浪悠悠。
淩亂波紋異,縈回水性柔。
似風搖淺瀨,疑月落清流。
潛潁應傍達,藏真豈上浮。
玉人如不見,淪棄即千秋。

Simplified

玉水记方流

良璞含章久,寒泉彻底幽。
矩浮光滟滟,方折浪悠悠。
凌乱波纹异,萦回水性柔。
似风摇浅濑,疑月落清流。
潜颍应傍达,藏真岂上浮。
玉人如不见,沦弃即千秋。

Pronunciation

yù shuǐ jì fāng liú

liáng pú hán zhāng jiǔ , hán quán chè dǐ yōu 。
jǔ fú guāng yàn yàn , fāng zhē làng yōu yōu 。
líng luàn bō wén yì , yíng huí shuǐ xìng róu 。
sì fēng yáo qiǎn lài , yí yuè luò qīng liú 。
qián yǐng yīng bàng dá , cáng zhēn qǐ shàng fú 。
yù rén rú bù jiàn , lún qì jí qiān qiū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.