Traditional

玉液泉 以上嗚鶴余音卷之四

這消息,幾人知,獨我全真好。
大悟來,心地清涼,便分曉。
本來面目常照。
最玄妙。
金關開,玉戶閉,來往通關竅。
遍三田,覺上下和沖,降銀雪,黃芽遍生芝草。
姹嬰舞跳。
透引動龍吟虎嘯。
搬運在,斡旋中,坎離顛倒。
龜蛇戰鬥,水火抽添,爐內燒丹,結就明珠晃耀。
玉皇深恩宣詔。
祥雲攢罩。
恁時穩跨青鸞,歸蓬島。

Simplified

玉液泉 以上呜鹤余音卷之四

这消息,几人知,独我全真好。
大悟来,心地清凉,便分晓。
本来面目常照。
最玄妙。
金关开,玉户闭,来往通关窍。
遍三田,觉上下和冲,降银雪,黄芽遍生芝草。
姹婴舞跳。
透引动龙吟虎啸。
搬运在,斡旋中,坎离颠倒。
龟蛇战斗,水火抽添,炉内烧丹,结就明珠晃耀。
玉皇深恩宣诏。
祥云攒罩。
恁时稳跨青鸾,归蓬岛。

Pronunciation

yù yè quán yǐ shàng wū hè yú yīn juàn zhī sì

zhè xiāo xī , jī rén zhī , dú wǒ quán zhēn hǎo 。
dà wù lái , xīn dì qīng liáng , biàn fēn xiǎo 。
běn lái miàn mù cháng zhào 。
zuì xuán miào 。
jīn guān kāi , yù hù bì , lái wǎng tōng guān qiào 。
biàn sān tián , jué shàng xià hé chōng , jiàng yín xuě , huáng yá biàn shēng zhī cǎo 。
chà yīng wǔ tiào 。
tòu yǐn dòng lóng yín hǔ xiào 。
bān yùn zài , wò xuán zhōng , kǎn lí diān dǎo 。
guī shé zhàn dǒu , shuǐ huǒ chōu tiān , lú nèi shāo dān , jié jiù míng zhū huǎng yào 。
yù huáng shēn ēn xuān zhào 。
xiáng yún zǎn zhào 。
nèn shí wěn kuà qīng luán , guī péng dǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.