Traditional

玉胡蝶

捉住玉山赤鳳,神舟同泛,激浪漂浮。
便使烏龜開口,出頭喜謨,吸洪濤,枯幹北海,使巨波,澆灌西湖。
自舒敷。
水紋花面,此日是金鋪。
光珠。
盈盈照耀,恰如明月,晃晃方隅。
普遍騰輝,盡成霞彩環紆。
見圓珠,深深漸見,結寶丹,空外超逾。
得臨大羅天上,永永惺蘇。

Simplified

玉胡蝶

捉住玉山赤凤,神舟同泛,激浪漂浮。
便使乌龟开口,出头喜谟,吸洪涛,枯干北海,使巨波,浇灌西湖。
自舒敷。
水纹花面,此日是金铺。
光珠。
盈盈照耀,恰如明月,晃晃方隅。
普遍腾辉,尽成霞彩环纡。
见圆珠,深深渐见,结宝丹,空外超逾。
得临大罗天上,永永惺苏。

Pronunciation

yù hú dié

zhuō zhù yù shān chì fèng , shén zhōu tóng fàn , jī làng piāo fú 。
biàn shǐ wū guī kāi kǒu , chū tóu xǐ mó , xī hóng tāo , kū gān běi hǎi , shǐ jù bō , jiāo guàn xī hú 。
zì shū fū 。
shuǐ wén huā miàn , cǐ rì shì jīn pū 。
guāng zhū 。
yíng yíng zhào yào , qià rú míng yuè , huǎng huǎng fāng yú 。
pǔ biàn téng huī , jìn chéng xiá cǎi huán yū 。
jiàn yuán zhū , shēn shēn jiàn jiàn , jié bǎo dān , kōng wài chāo yú 。
dé lín dà luó tiān shàng , yǒng yǒng xīng sū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.