Traditional

玉胡蝶/玉蝴蝶

倦客平生行處,墜鞭京洛,解佩瀟湘。
此夕何年,來賦宋玉高唐。
繡簾開,香塵乍起,蓮步穩,銀燭分行。
暗端相。
燕羞鶯妒,蝶繞蜂忙。
難忘。
芳樽頻勸,峭寒新退,玉漏猶長。
幾許幽情,隻愁歌罷月侵廊。
欲歸時,司空笑問,微近處,丞相嗔狂。
斷人腸。
假饒相送,上馬何妨。

Simplified

玉胡蝶/玉蝴蝶

倦客平生行处,坠鞭京洛,解佩潇湘。
此夕何年,来赋宋玉高唐。
绣帘开,香尘乍起,莲步稳,银烛分行。
暗端相。
燕羞莺妒,蝶绕蜂忙。
难忘。
芳樽频劝,峭寒新退,玉漏犹长。
几许幽情,只愁歌罢月侵廊。
欲归时,司空笑问,微近处,丞相嗔狂。
断人肠。
假饶相送,上马何妨。

Pronunciation

yù hú dié / yù hú dié

juàn kè píng shēng xíng chǔ , zhuì biān jīng luò , jiě pèi xiāo xiāng 。
cǐ xī hé nián , lái fù sòng yù gāo táng 。
xiù lián kāi , xiāng chén zhà qǐ , lián bù wěn , yín zhú fēn xíng 。
àn duān xiāng 。
yàn xiū yīng dù , dié rào fēng máng 。
nán wàng 。
fāng zūn pín quàn , qiào hán xīn tuì , yù lòu yóu cháng 。
jī xǔ yōu qíng , zhī chóu gē bà yuè qīn láng 。
yù guī shí , sī kōng xiào wèn , wēi jìn chǔ , chéng xiāng chēn kuáng 。
duàn rén cháng 。
jiǎ ráo xiāng sòng , shàng mǎ hé fáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.