Traditional

王十二兄與畏之員外相訪見招小飲,時予以悼

謝傅門庭舊末行,今朝歌管屬檀郎。
更無人處簾垂地,欲拂塵時簟竟床。
嵇氏幼男猶可憫,左家嬌女豈能忘。
秋霖腹疾俱難遣,萬裏西風夜正長。

Simplified

王十二兄与畏之员外相访见招小饮,时予以悼

谢傅门庭旧末行,今朝歌管属檀郎。
更无人处帘垂地,欲拂尘时簟竟床。
嵇氏幼男犹可悯,左家娇女岂能忘。
秋霖腹疾俱难遣,万里西风夜正长。

Pronunciation

wáng shí èr xiōng yǔ wèi zhī yuán wài xiāng fǎng jiàn zhāo xiǎo yǐn , shí yú yǐ dào

xiè fù mén tíng jiù mò xíng , jīn zhāo gē guǎn shǔ tán láng 。
gēng wú rén chǔ lián chuí dì , yù fú chén shí diàn jìng chuáng 。
jí shì yòu nán yóu kě mǐn , zuǒ jiā jiāo nǚ qǐ néng wàng 。
qiū lín fù jí jù nán qiǎn , wàn lǐ xī fēng yè zhèng cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.