Traditional

王子晉廟

子晉廟前山月明,人聞往往夜吹笙。
鸞吟鳳唱聽無拍,多似霓裳散序聲。

Simplified

王子晋庙

子晋庙前山月明,人闻往往夜吹笙。
鸾吟凤唱听无拍,多似霓裳散序声。

Pronunciation

wáng zǐ jìn miào

zǐ jìn miào qián shān yuè míng , rén wén wǎng wǎng yè chuī shēng 。
luán yín fèng chàng tīng wú pāi , duō sì ní cháng sàn xù shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.