Traditional

王承檢掘得墓銘

車道之北,邽山之陽。
深深葬玉,郁郁埋香。
刻斯貞石,煥乎遺芳。
地變陵谷,嶮列城隍。
乾德丙年,壞者合郎。

Simplified

王承检掘得墓铭

车道之北,邽山之阳。
深深葬玉,郁郁埋香。
刻斯贞石,焕乎遗芳。
地变陵谷,嶮列城隍。
乾德丙年,坏者合郎。

Pronunciation

wáng chéng jiǎn jué dé mù míng

chē dào zhī běi , guī shān zhī yáng 。
shēn shēn zàng yù , yù yù mái xiāng 。
kè sī zhēn shí , huàn hū yí fāng 。
dì biàn líng gǔ , xiǎn liè chéng huáng 。
qián dé bǐng nián , huài zhě hé láng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.