Traditional

王昭君歌

自矜嬌艷色,不顧丹青人。
那知粉繪能相負,卻使容華翻誤身。
上馬辭君嫁驕虜,玉顏對人啼不語。
北風雁急浮雲秋,萬裏獨見黃河流。
纖腰不復漢宮寵,雙蛾長向胡天愁。
琵琶弦中苦調多,蕭蕭羌笛聲相和。
誰憐一曲傳樂府,能使千秋傷綺羅。

Simplified

王昭君歌

自矜娇艳色,不顾丹青人。
那知粉绘能相负,却使容华翻误身。
上马辞君嫁骄虏,玉颜对人啼不语。
北风雁急浮云秋,万里独见黄河流。
纤腰不复汉宫宠,双蛾长向胡天愁。
琵琶弦中苦调多,萧萧羌笛声相和。
谁怜一曲传乐府,能使千秋伤绮罗。

Pronunciation

wáng zhāo jūn gē

zì jīn jiāo yàn sè , bù gù dān qīng rén 。
nà zhī fěn huì néng xiāng fù , què shǐ róng huá fān wù shēn 。
shàng mǎ cí jūn jià jiāo lǔ , yù yán duì rén tí bù yǔ 。
běi fēng yàn jí fú yún qiū , wàn lǐ dú jiàn huáng hé liú 。
xiān yāo bù fù hàn gōng chǒng , shuāng é cháng xiàng hú tiān chóu 。
pí pá xián zhōng kǔ diào duō , xiāo xiāo qiāng dí shēng xiāng hé 。
shuí lián yī qū chuán lè fǔ , néng shǐ qiān qiū shāng qǐ luó 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.