Traditional

王昭君

拭啼辭戚裏。
回顧望昭陽。
鏡失菱花影。
釵除卻月梁。
圍腰無一尺。
垂淚有千行。
綠衫承馬汗。
紅袖拂秋霜。
別曲真多恨。
哀弦須更張。

Simplified

王昭君

拭啼辞戚里。
回顾望昭阳。
镜失菱花影。
钗除却月梁。
围腰无一尺。
垂泪有千行。
绿衫承马汗。
红袖拂秋霜。
别曲真多恨。
哀弦须更张。

Pronunciation

wáng zhāo jūn

shì tí cí qī lǐ , huí gù wàng zhāo yáng , jìng shī líng huā yǐng , chāi chú què yuè liáng , wéi yāo wú yī chǐ , chuí lèi yǒu qiān xíng , lǜ shān chéng mǎ hàn , hóng xiù fú qiū shuāng , bié qū zhēn duō hèn , āi xián xū gēng zhāng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.