Traditional

王郎中妓席五詠·歌(一作王郎中席歌妓)

柳拂青樓花滿衣,能歌宛轉世應稀。

Simplified

王郎中妓席五咏·歌(一作王郎中席歌妓)

柳拂青楼花满衣,能歌宛转世应稀。

Pronunciation

wáng láng zhōng jì xí wǔ yǒng · gē ( yī zuò wáng láng zhōng xí gē jì )

liǔ fú qīng lóu huā mǎn yī , néng gē wǎn zhuǎn shì yīng xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.