Traditional

王郎中妓席五詠·笙

欲寫人間離別心,須聽鳴鳳似龍吟。
江南曲盡歸何處,洞水山雲知淺深。

Simplified

王郎中妓席五咏·笙

欲写人间离别心,须听鸣凤似龙吟。
江南曲尽归何处,洞水山云知浅深。

Pronunciation

wáng láng zhōng jì xí wǔ yǒng · shēng

yù xiě rén jiān lí bié xīn , xū tīng míng fèng sì lóng yín 。
jiāng nán qū jìn guī hé chǔ , dòng shuǐ shān yún zhī qiǎn shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.