Traditional

王郎中妓席五詠·箏

秦聲楚調怨無窮,隴水胡笳咽復通。
莫遣黃鶯花裏囀,參差撩亂妒春風。
·106·

Simplified

王郎中妓席五咏·筝

秦声楚调怨无穷,陇水胡笳咽复通。
莫遣黄莺花里啭,参差撩乱妒春风。
·106·

Pronunciation

wáng láng zhōng jì xí wǔ yǒng · zhēng

qín shēng chǔ diào yuàn wú qióng , lǒng shuǐ hú jiā yān fù tōng 。
mò qiǎn huáng yīng huā lǐ zhuàn , cān chà liāo luàn dù chūn fēng 。
·106·

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.