Traditional

王郎中妓席五詠·箜篌

玉作搔頭金步搖,高張苦調響連宵。
欲知寫盡相思夢,度水尋雲不用橋。

Simplified

王郎中妓席五咏·箜篌

玉作搔头金步摇,高张苦调响连宵。
欲知写尽相思梦,度水寻云不用桥。

Pronunciation

wáng láng zhōng jì xí wǔ yǒng · kōng hóu

yù zuò sāo tóu jīn bù yáo , gāo zhāng kǔ diào xiǎng lián xiāo 。
yù zhī xiě jìn xiāng sī mèng , dù shuǐ xún yún bù yòng qiáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.