Traditional

王郎中妓席五詠·舞

汗浥新裝畫不成,絲催急節舞衣輕。
落花繞樹疑無影,回雪從風暗有情。

Simplified

王郎中妓席五咏·舞

汗浥新装画不成,丝催急节舞衣轻。
落花绕树疑无影,回雪从风暗有情。

Pronunciation

wáng láng zhōng jì xí wǔ yǒng · wǔ

hàn yì xīn zhuāng huà bù chéng , sī cuī jí jié wǔ yī qīng 。
luò huā rào shù yí wú yǐng , huí xuě cóng fēng àn yǒu qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.