Traditional

王霸仙壇磚刻

樹枯不用伐,壇壞不須結。
未滿一千歲,自有系孫列。
後來是三皇,潮水蕩禍殃。
巖逢二乍間,未免有消亡。
子孫依吾道,代代封閩疆。

Simplified

王霸仙坛砖刻

树枯不用伐,坛坏不须结。
未满一千岁,自有系孙列。
后来是三皇,潮水荡祸殃。
岩逢二乍间,未免有消亡。
子孙依吾道,代代封闽疆。

Pronunciation

wáng bà xiān tán zhuān kè

shù kū bù yòng fá , tán huài bù xū jié 。
wèi mǎn yī qiān suì , zì yǒu xì sūn liè 。
hòu lái shì sān huáng , cháo shuǐ dàng huò yāng 。
yán féng èr zhà jiān , wèi miǎn yǒu xiāo wáng 。
zǐ sūn yī wú dào , dài dài fēng mǐn jiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.