Traditional

玩松竹二首

龍蛇隱大澤,糜鹿遊豐草。
棲鳳安於梧,潛魚樂於藻。
吾亦愛吾廬,廬中樂吾道。
前松後修竹,偃臥可終老。
各附其所安,不知他物好。
坐愛前檐前,臥愛北窗北。
窗竹多好風,檐松有嘉色。
幽懷一以合,俗念隨緣息。
在爾雖無情,於予即有得。
乃知性相近,不必動與植。

Simplified

玩松竹二首

龙蛇隐大泽,糜鹿游丰草。
栖凤安于梧,潜鱼乐于藻。
吾亦爱吾庐,庐中乐吾道。
前松后修竹,偃卧可终老。
各附其所安,不知他物好。
坐爱前檐前,卧爱北窗北。
窗竹多好风,檐松有嘉色。
幽怀一以合,俗念随缘息。
在尔虽无情,于予即有得。
乃知性相近,不必动与植。

Pronunciation

wán sōng zhú èr shǒu

lóng shé yǐn dà zé , mí lù yóu fēng cǎo 。
qī fèng ān yú wú , qián yú lè yú zǎo 。
wú yì ài wú lú , lú zhōng lè wú dào 。
qián sōng hòu xiū zhú , yǎn wò kě zhōng lǎo 。
gè fù qí suǒ ān , bù zhī tā wù hǎo 。
zuò ài qián yán qián , wò ài běi chuāng běi 。
chuāng zhú duō hǎo fēng , yán sōng yǒu jiā sè 。
yōu huái yī yǐ hé , sú niàn suí yuán xī 。
zài ěr suī wú qíng , yú yú jí yǒu dé 。
nǎi zhī xìng xiāng jìn , bù bì dòng yǔ zhí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.