Traditional

玩迎春花贈楊郎中

金英翠萼帶春寒,黃色花中有幾般?
憑君與向遊人道,莫作蔓菁花眼看。

Simplified

玩迎春花赠杨郎中

金英翠萼带春寒,黄色花中有几般?
凭君与向游人道,莫作蔓菁花眼看。

Pronunciation

wán yíng chūn huā zèng yáng láng zhōng

jīn yīng cuì è dài chūn hán , huáng sè huā zhōng yǒu jī bān ?
píng jūn yǔ xiàng yóu rén dào , mò zuò wàn jīng huā yǎn kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.