Traditional

琴曲歌辭·琴歌

琴調秋些,胡風繞雪,峽泉聲咽,佳人愁些。

Simplified

琴曲歌辞·琴歌

琴调秋些,胡风绕雪,峡泉声咽,佳人愁些。

Pronunciation

qín qū gē cí · qín gē

qín diào qiū xiē , hú fēng rào xuě , xiá quán shēng yān , jiā rén chóu xiē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.