Traditional

琴曲歌辭·蔡氏五弄·幽居弄

苔衣生,花露滴,月入西林蕩東壁。
扣商占角兩三聲,洞戶谿窗一冥寂。
獨去滄洲無四鄰,身嬰世網此何身。
關情命曲寄惆悵,久別山南山裏人。

Simplified

琴曲歌辞·蔡氏五弄·幽居弄

苔衣生,花露滴,月入西林荡东壁。
扣商占角两三声,洞户谿窗一冥寂。
独去沧洲无四邻,身婴世网此何身。
关情命曲寄惆怅,久别山南山里人。

Pronunciation

qín qū gē cí · cài shì wǔ nòng · yōu jū nòng

tái yī shēng , huā lù dī , yuè rù xī lín dàng dōng bì 。
kòu shāng zhān jiǎo liǎng sān shēng , dòng hù xī chuāng yī míng jì 。
dú qù cāng zhōu wú sì lín , shēn yīng shì wǎng cǐ hé shēn 。
guān qíng mìng qū jì chóu chàng , jiǔ bié shān nán shān lǐ rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.