Traditional

琴曲歌辭·龍宮操

龍宮月明光參差,精衛銜石東飛時。
鮫人織綃采藕絲,翻江倒海傾吳蜀。
漢女江妃杳相續,龍王宮中水不足。

Simplified

琴曲歌辞·龙宫操

龙宫月明光参差,精卫衔石东飞时。
鲛人织绡采藕丝,翻江倒海倾吴蜀。
汉女江妃杳相续,龙王宫中水不足。

Pronunciation

qín qū gē cí · lóng gōng cāo

lóng gōng yuè míng guāng cān chà , jīng wèi xián shí dōng fēi shí 。
jiāo rén zhī xiāo cǎi ǒu sī , fān jiāng dǎo hǎi qīng wú shǔ 。
hàn nǚ jiāng fēi yǎo xiāng xù , lóng wáng gōng zhōng shuǐ bù zú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.