Traditional

琴茶

兀兀寄形群動內,陶陶任性一生間。
自拋官後春多醉,不讀書來老更閑。
琴裏知聞唯淥水,茶中故舊是蒙山。
窮通行止長相伴,誰道吾今無往還?

Simplified

琴茶

兀兀寄形群动内,陶陶任性一生间。
自抛官后春多醉,不读书来老更闲。
琴里知闻唯渌水,茶中故旧是蒙山。
穷通行止长相伴,谁道吾今无往还?

Pronunciation

qín chá

wù wù jì xíng qún dòng nèi , táo táo rèn xìng yī shēng jiān 。
zì pāo guān hòu chūn duō zuì , bù dú shū lái lǎo gēng xián 。
qín lǐ zhī wén wéi lù shuǐ , chá zhōng gù jiù shì mēng shān 。
qióng tōng xíng zhǐ cháng xiāng bàn , shuí dào wú jīn wú wǎng huán ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.