Traditional

琴酒

耳根得聽琴初暢,心地忘機酒半酣。
若使啟期兼解醉,應言四樂不言三。

Simplified

琴酒

耳根得听琴初畅,心地忘机酒半酣。
若使启期兼解醉,应言四乐不言三。

Pronunciation

qín jiǔ

ěr gēn dé tīng qín chū chàng , xīn dì wàng jī jiǔ bàn hān 。
ruò shǐ qǐ qī jiān jiě zuì , yīng yán sì lè bù yán sān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.