Traditional

瑞鶴仙

薰風送炎暑。
正萬品亨嘉,恢臺當序。
祥煙淡天宇。
漸銀蟾滿魄,金莖凝露。
奎躔壁度。
見寒光,淩亂輝吐。
記當年此際,真仙命世,恍驚飆馭。
榮遇。
妙齡英發,騰實蜚聲,早班郎署。
歌喧五褲。
更萬裏,期軒翥。
暫乘軺攬轡,肅將王命,已洽百城休譽。
願從今,夕揭金甌,永隆依註。

Simplified

瑞鹤仙

薰风送炎暑。
正万品亨嘉,恢台当序。
祥烟淡天宇。
渐银蟾满魄,金茎凝露。
奎躔壁度。
见寒光,凌乱辉吐。
记当年此际,真仙命世,恍惊飙驭。
荣遇。
妙龄英发,腾实蜚声,早班郎署。
歌喧五裤。
更万里,期轩翥。
暂乘轺揽辔,肃将王命,已洽百城休誉。
愿从今,夕揭金瓯,永隆依注。

Pronunciation

ruì hè xiān

xūn fēng sòng yán shǔ 。
zhèng wàn pǐn hēng jiā , huī tái dāng xù 。
xiáng yān dàn tiān yǔ 。
jiàn yín chán mǎn pò , jīn jīng níng lù 。
kuí chán bì dù 。
jiàn hán guāng , líng luàn huī tǔ 。
jì dāng nián cǐ jì , zhēn xiān mìng shì , huǎng jīng biāo yù 。
róng yù 。
miào líng yīng fā , téng shí fēi shēng , zǎo bān láng shǔ 。
gē xuān wǔ kù 。
gēng wàn lǐ , qī xuān zhù 。
zàn chéng yáo lǎn pèi , sù jiāng wáng mìng , yǐ qià bǎi chéng xiū yù 。
yuàn cóng jīn , xī jiē jīn ōu , yǒng lóng yī zhù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.