Traditional

瑞鷓鴣慢/瑞鷓鴣

北暴東頑,納款慕義爭來。
日新君德更明哉。
歌詠載衢街。
清寧海宇無餘事,樂與民同燕春臺。
一年一度上元回。
願醉萬年杯。

Simplified

瑞鹧鸪慢/瑞鹧鸪

北暴东顽,纳款慕义争来。
日新君德更明哉。
歌咏载衢街。
清宁海宇无馀事,乐与民同燕春台。
一年一度上元回。
愿醉万年杯。

Pronunciation

ruì zhè gū màn / ruì zhè gū

běi bào dōng wán , nà kuǎn mù yì zhēng lái 。
rì xīn jūn dé gēng míng zāi 。
gē yǒng zài qú jiē 。
qīng níng hǎi yǔ wú yú shì , lè yǔ mín tóng yàn chūn tái 。
yī nián yī dù shàng yuán huí 。
yuàn zuì wàn nián bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.