Traditional

甘露歌

折得一枝香在手。
人間應未有。
疑是經春雪未消。
今日是何朝。

Simplified

甘露歌

折得一枝香在手。
人间应未有。
疑是经春雪未消。
今日是何朝。

Pronounciation

gān lù gē

zhē dé yī zhī xiāng zài shǒu , rén jiān yīng wèi yǒu , yí shì jīng chūn xuě wèi xiāo , jīn rì shì hé zhāo ,

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.