Traditional

甘露歌

天寒日暮山谷裏。
的礫愁成水。
池上漸多枝上稀。
唯有故人知。

Simplified

甘露歌

天寒日暮山谷里。
的砾愁成水。
池上渐多枝上稀。
唯有故人知。

Pronounciation

gān lù gē

tiān hán rì mù shān gǔ lǐ , dí lì chóu chéng shuǐ , chí shàng jiàn duō zhī shàng xī , wéi yǒu gù rén zhī ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.